Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum k súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti ALMAR-Group, s.r.o. .

Vážení zákazníci, v tomto informačnom texte vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme Vám radi vysvetlili, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť Vám najnovšie informácie o aktuálnych ale aj nových produktoch a službách výrobcu FITBOOM, s.r.o. a značky FITBOOM.SK
Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie a to v písomnej alebo elektronickej forme. Naša spoločnosť sa snaží vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania. Taktiež Vám chceme prezentovať iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícií alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám. Vzhľadom na to, že od 25.5.2018 je v účinnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prosíme Vás, aby ste si prečítali nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu info linku tel.č. 0911 788 978

alebo nás kontaktujte e-mailom na fitboomskeu@gmail.com OBSAH MEMORANDA:

• Kto je správca Vašich osobných údajov
• Aké Vaše osobné údaje spracúvame
• Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú
• Na aké účely ste poskytli svoj súhlas
• Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
• Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje
• Kto sú naši obchodní partneri
• Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom
• Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
• Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Najmä na marketingové účely je správca Vašich osobných údajov spoločnosť :

FITBOOM, s.r.o Okružná 1958/82
064 01 Stará Ľubovňa IČO: 53190068
IČ DPH: SK2121307287

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa Vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby

• Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska
• Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
• Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
• Informácie o využití produktov a služieb spoločnosti FITBOOM, s.r.o., aké služby ste u nás mali v minulosti
Informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny ( na základe týchto údajov Vám Vieme odporúčať vhdoné produkty a služby )
• Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e- mailu, chatu, SMS správ
• Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača ( tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činností:
Ponuka produktov a služieb spoločnosti FITBOOM, s.r.o. . Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb ALMAR-Group, s.r.o. a značky FITBOOM. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?
Naša spoločnosť sa Vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho Vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súhlas ste udelili spoločnosti FITBOOM, s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 11 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti FITBOOM s.r.o., Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je súhlas potrebný.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?
Udelením Vášho súhlasu ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Našimi obchodnými partnermi sú: Slovenská pošta, Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Servis (UPS)

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠÍM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti FITBOOM, s.r.o.. . Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti FITBOOM, s.r.o. v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
• Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov – informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu.
• Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
• Právo na opravu – spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosíme, informujte nás o tom a my Vaše osobné údaje opravíme.
• Právo na výmaz ( právo byť zabudnutý ) – V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť ALMAR-Group, s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
• Právo na obmedzenie spracovania – ak si želáte, aby Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
• Právo na prenositeľnosť údajov – ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
• Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie – ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov – s Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 082 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené ?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti FITBOOM, s.r.o., a to telefonicky na linke: 0911 788 978 alebo zaslaním e-mailu na adresu: fitboomskeu@gmail.com, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od nás?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme v čo najkratšom čase, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať e-mailom.

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb FITBOOM, s.r.o. ? Aj keď nám to je ľúto, Vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
• Kto odvolanie podáva – uveďte prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.
• Komu odvolanie podávate – odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám spoločnosti FITBOOM, s.r.o., alebo, ak si prajete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
• Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje – ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte prosím, o aké ponuky ide, aby sme Vám mohli vyhovieť.
• Váš vlastnoručný podpis

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti FITBOOM, s.r.o.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA podľa § 19 zákona č. 18 / 2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť: FITBOOM, s.r.o.
Okružná 1958/82
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 53190068
IČ DPH: SK2121307287

1. Účel spracúvania osobných údajov: marketing a zbieranie cookies 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov
a. Meno a priezvisko
b. E-mailová adresa

c. Kontaktná osoba
d. Telefónny kontakt
e. Cookies
3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
4. Totožnosť / príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe predzmluvnených vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov.
7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.
8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
• Zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť
• Zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie
• Povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie
• Odolnosť a obnovu systému spracúvania osobných údajov
• Poučenie oprávnených osôb prevádzkovateľa
• Prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany
osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby
• Prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov či realizáciu iných práv dotknutej osoby
• Riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
• Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavané jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na danýdokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa
Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete, nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

Cookies tretích strán
Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky, nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán. Ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozzila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer či Safari) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
Prevádzkovateľ rešpektuje Vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o Vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo- stranné sledovanie a monitorovať Vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Informácia o oprávnenom záujme pre marketing:
Naša spoločnosť vykonáva posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto posúdenia sa týka informačného systému marketingu – zasielania noviniek existujúcim klientom.
Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je napríklad zmena rozvrhu otváracích hodín. Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

Práva dotknutej osoby:
1. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú
2. Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
3. Právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
6. Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
7. Právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

V Starej Ľubovni, dňa 1.12.2020

ZAČIATOK

KOŠÍK 0