Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUP V INTERNETOVOM OBCHODE FITBOOM.SK

I. ČLÁNOK1.Všeobecné ustanovenia
a.) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti FITBOOM, s.r.o. so sídlom na adrese Okružná 1958/82, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 190 068, IČ DPH: 2121307287 Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.40716/P, poštová adresa FITBOOM, s.r.o., Okružná 1958/82, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Predávajúi“) a kupujúceho ( ďalej len „Kupujúci“ ) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.fitboom.sk (ďalej len „ fitboom.sk“ ) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete ( ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len ako „ Zmluvné strany“ )
Orgán dozoru:
b.) Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pri kúpe tovaru objednaného prostredníctvom fitboom.sk
2. Vymedzenie pojmov

a.) Obchodné podmienky –zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci momentom odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami Predávajúceho na fitboom.sk platnými v čase odoslania svojej objednávky a zaväzuje sa nimi od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa pred uskutočnením svojej objednávky s týmito obchodnými podmienkami dostatočne oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

b.) Predávajúci – Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

c.) Kupujúci – je každý návštevník e-shopu, ktorý vytvorí objednávku (elektronicky si objedná tovar) a tým zároveň potvrdzuje že súhlasí s obchodnými podmienkami na www.fitboom.skd.) Spotrebiteľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

e.) Kupujúci ktorý nie je spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci súhlasí, že kúpou produktov ktoré sú v ponuke e-shopu, nemá žiadne práva na používanie registrovaných značiek, firemného loga, obchodných názvov a patentov predávajúceho.f.) Tovar – rozumejú sa ním všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na fitboom.sk

g.) E-shop – je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.h.) Objednávka – je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.i.) Elektronická objednávka – je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu fitboom.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.j.) Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.k.) Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.l.) Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu – vyplývajú zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú VOP nedotknuté.
II. ČLÁNOK Objednávka

Je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.a) Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.b) Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre konkrétne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.c) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačným poriadkom, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.d) Kupujúcemu je po vytvorení elektronickej objednávky automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.e) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k prebratiu tovaru a zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.f) Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne fitboom.sk dáva zákazník Predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle Ochrany osobných údajov.g) Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje správne.
III. ČLÁNOK Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu.b) Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky v prípade, že tovar mu ešte nebol odoslaný. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu objednaného tovaru vopred, zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet. V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Kupujúcemu, tento znáša náklady spojené s prepravou tovaru. Podmienkou stornovania objednávky je vyplnenie formulára na storno objednávky a uvedenie všetkých potrebných náležitostí a to kontaktných údajov Kupujúceho, číslo objednávky, názov tovaru a číslo účtu na ktorý má byť vrátená kúpna cena, ak bola zaplatená vopred.c) Predávajúci má právo stornovať objednávku a) ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, b) v prípade nedostupnosti tovaru, c) v prípade ak ani po vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode www.fitboom.sk . O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom. Ak bola kúpna cena tovaru zaplatená vopred, táto suma bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet.
IV. ČLÁNOK Cena tovaru

a) Aktuálne ceny tovaru sú uvedené v e-shope www.fitboom.sk.b) Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.fitboom.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaruc) Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak a táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim.d) Cena tovaru je uvedená za jeden kus, ak z charakteru tovaru alebo jeho popisu nevyplýva niečo iné.e) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.fitboom.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.fitboom.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.f) Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
V. ČLÁNOKPlatobné podmienky

a) Za tovar a služby v e-shopewww.fitboom.sk je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi: 1. Platba na dobierku – za tovar zaplatíte priamo kuriérovi v hotovosti po prevzatí tovaru 2. Platba v hotovosti– za tovar zaplatíte v hotovosti na predajni pri osobnom odbere.

b) Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok.c) Predávajúci má právo požadovať za platbu dobierkou sumu 1 €. Za platbu kartou, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky.d) Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu nasledovné zľavy:1. Zľava pri nákupe nad určitú sumu, ktorú stanový predávajúci2. Zľava pri opakovaných nákupoch3. Zľava na základe kupónu

e) Zľavy nie je možné kumulovať.

VI. ČLÁNOK Dodacie podmienky
a) Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle v deň potvrdenia, alebo do 48 hodín od prijatia potvrdenia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.b) Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.c) Tovar je dodávaný v závislosti od výberu možnosti dodania tovaru Kupujúcim, na adresu miesta dodania tovaru Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom e-mailu alebo sms. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.d) Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodue) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Dopravca je povinný odovzdať tovaru Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.f) Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.g) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

VII. ČLÁNOKPoplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
a) Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry si účtujeme tieto poplatky: a. Pri doprave kuriérskou spoločnosťou UPS s doručením max do 48 hodín od expedície tovaru: 1. Pri nákupe nad 80 € – ZADARMO -0,00 €2. Pri nákupe do 80 € – 2,90 €b) Pri platbe na dobierku – platíte za tovar kuriérovi pri preberaní:a. Pri doprave kuriérskou spoločnosťou UPS s doručením max do 48 hodín od expedície tovaru: 1. Pri nákupe nad 80 € – ZADARMO – 0,00 €2. Pri nákupe do 80 € – 2,90 € + 1 € poplatok za dobierku = 3,90 €.
VIII. ČLÁNOKPrevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením plnej kúpnej sumy.
IX. ČLÁNOK Odstúpenie od zmluvy

a) V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo, bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

b) Odstúpenie od zmluvy realizuje Spotrebiteľ písomne. Na odstúpenie môže využiť formulárc) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.d) Spotrebiteľ je povinný doručiť nepoužívaný tovar spolu s písomným odstúpením od zmluvy, faktúrou a dokladom o kúpe.e) Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.f) Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.g) V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.h) Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.

X. ČLÁNOK Zmluvná pokuta

a) Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € ( slovom desať eur ) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu neprebral a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v článku VI. písmeno c.
b) Táto zmluvná pokuta nezahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.
XI. ČLÁNOKPrávo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

a) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „ Zákon“ ) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

b) Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, vyplniť príslušný formulár ktorý nájde na stránke fitboom.sk a doručiť ho najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo osobne odovzdať na adrese predávajúceho nepoškodený predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si pre vlastnú potrebu vyhotovili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
c) Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.d) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovaru / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.e) Náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ znáša sám.f) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovaru a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) a l) zákona č. 102/2014 Z.z.g) Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre funkčnosti a vlastnosti tovaru.

XII. ČLÁNOKPráva a povinností zmluvných strán
a) Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.b) Predávajúci je povinný:a. Dodať zákazníkovi tovar v požadovanom množstve, kvalite a dohodnutej cene.b. Spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru a to faktúru za tovar a reklamačný list.c) Kupujúci je povinný:a. Prevziať objednaný tovarb. Zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú sumuc. Pri preberaní tovaru si skontrolovať tovar a všetky dokumenty
XIII. ČLÁNOKOkolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
a) Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.b) Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve, vojna, povstanie, štrajk a iné.

c) V prípade, že nastane udalosť podľa bodu b) sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.d) Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
XIV. ČLÁNOKOchrana osobných údajov

a) Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
b) Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom e-obchodu na fitboom.sk, kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

c) Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

d) Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. e) Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.f) Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácii o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

XV. ČLÁNOKZáverečné ustanovenia
a) Pri nákupe tovaru na fitboom.sk sa zo strany Kupujúceho predpokladá znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.b) Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na fitboom.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

c) Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na fitboom.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.d) Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na fitboom.sk
e) Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na fitboom.skf) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
g) Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

V Starej Ľubovni dňa 1.12.2020

Športová výživa

Proteíny

Aminokyseliny a BCAA

Anabolizéry a stimulanty

Spaľovače tukov

Vitamíny a kĺbová výživa

zdravé potraviny